Zasady sesji prac oryginalnych

  • przyjmowane zostaną prace poruszające problematykę diagnozowania i leczenia raka odbytnicy
  • termin nadsyłania streszczeń: 15.09.2015 30.09.2015
  • streszczenia należy nadsyłać na adres e-mail: chirurgiaonkologiczna@co.bydgoszcz.pl
  • streszczenia w formacie MS Word (.doc), o objętości do 260 słów, o klasycznej budowie: wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski
  • prace mogą być prezentowane jedynie w programie PowerPoint
  • prezentacje proszę dostarczyć przynajmniej 15 min przed planowanym początkiem sesji
  • czas trwania każdej prezentacji to maksymalnie 7 minut

Przewidziano nagrody dla 2 różnych prezentowanych prac.
Najlepsza prezentowana praca zostanie wybrana przez przewodniczących sesji.
Druga zostanie wybrana podczas sesji, w tajnym głosowaniu publiczności.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia Konferencji.

aktualizacja: 2015-11-22