Program

Piątek, 6 listopada 2015 (PARiS)

12.00 Rozpoczęcie Konferencji
Powitanie: Janusz Kowalewski - Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Wojciech Zegarski - Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
12.00 Sesja prac oryginalnych
Prowadzenie: Józef Kładny, Wojciech Wysocki, Dawid Murawa, Michał Jankowski
Technika Transanal Endoscopic Microsurgery - czy wskazania są takie same? (7 min)
M. Szczepkowski, A. Przywózka, B. Ziemiecki, M. Klimkowski
Porównanie tolerancji i skuteczności hiperfrakcjonowanej vs. hipofrakcjonowanej radioterapii przedoperacyjnej u chorych na raka odbytnicy: wyniki kontrolowanego badania z randomizacją wraz z oceną jakości życia chorych (7 min)
R. Suwinski, M. Kryj, A. Idasiak, M. Białas, A. Chmielarz, L. Miszczyk, A. Tukiendorf, E. Stobiecka, E. Chmielik, J. Wydmański, I. Wziętek
Jakość życia pacjentów ze stomią (7 min)
E. Monastyrska, M. Jankowski, W. Zegarski
Nowa metoda śródoperacyjnej detekcji wtórnych nowotworów wątroby z wykorzystaniem zjawiska fluorescencji zieleni indocyjaninowej w świetle podczerwonym (7 min)
D. Murawa, E. Cuper, M. Wichtowski
Przezodbytowa laparoskopowa przednia resekcja odbytnicy (TATME) - doniesienie wstępne (7 min)
J. Piątkowski, M. Jackowski, J. Szeliga, M. Nowak
Czynniki ryzyka nieszczelności zespolenia po przedniej resekcji odbytnicy w materiale własnym (7 min)
M. Klag, M. Jankowski, W. Zegarski
Wykorzystanie barwnika Patent Blue w mapowaniu limfatycznym i jego wpływ na jakość badania histopatologicznego przy resekcji raka jelita grubego (7 min)
M. Wichtowski, P. Nowaczyk, B. Kufel, D. Murawa
Czerniak odbytnicy (7 min)
M. Nowacki
Poza konkursem w czasie liczenia głosów: Leczenie raka jelita grubego w świetle najnowszych wytycznych ESMO (7 min)
M. Kwiatkowski
13.00-15.00 LUNCH
14.00 Sesja 2
Prowadzenie: Krzysztof Bujko, Krzysztof Grabowski, Zoran Stojcev
Wybrane biochemiczne i hematologiczne wskaźniki rokownicze u chorych na raka jelita grubego (15 min)
Wojciech Wysocki
Intensyfikacja leczenia systemowego u chorego z rakiem odbytnicy, z trudnym planem radykalnego leczenia (15 min)
Lucjan Wyrwicz
Przedoperacyjna radiochemioterapia u chorych z nieresekcyjnym rakiem odbytnicy - wyniki badania wieloośrodkowego, pierwsze doniesienie (15 min)
Krzysztof Bujko
Czy chirurg może zmniejszyć ryzyko rozsiewu choroby nowotworowej u chorych na raka odbytnicy po krótkoczasowej radioterapii? (15 min)
Andrzej Rutkowski
Dyskusja
15.30 Sesja 3
Prowadzenie: Krzysztof Herman, Wojciech Zegarski, Wiesław Tarnowski
Aktualne wyniki leczenia raka odbytnicy w Polsce (15 min)
Krzysztof Herman
Quality of total mesorectal excision, improved classification? (15 min)
Aleksander Ferko
Operacje laparoskopowe jako standard leczenia raka odbytnicy (15 min)
Wojciech Zegarski
Mechaniczne przygotowanie jelit
Adam Dziki
Wycięcie odbytnicy i TME wraz ze śródoperacyjną lokalizacją nerwów splotu miednicznego - mit czy fakt (15 min)
Piotr Wałęga
Dyskusja
17.00-19.00 Sesja 4 - debaty
Wstęp: Wojciech Zegarski
Plan debat:
- wprowadzenie (3 min)
- głosowanie publiczności
- prezentacje 10 min (2x10min)
- dyskusja (10 min)
- głosowanie publiczności
- podsumowanie (2 min)
ERAS - standardowa postępowanie u chorych z rakiem odbytnicy
NIE Stanisław Kłęk
TAK Andrzej Budzyński
Prowadzenie: Wiesław Janusz Kruszewski
Całkowita odpowiedź kliniczna po leczeniu indukcyjnym raka odbytnicy - czy pozwala na rezygnację z zabiegu resekcyjnego?
TAK Krzysztof Bujko
NIE Andrzej Cichocki
Prowadzenie: Zbigniew Lorenc
Wycięcie miejscowe (TEM) jest alternatywą zabiegu przezbrzusznego - u chorych z rakiem odbytnicy o zaawansowaniu cT2
TAK Piotr Richter
NIE Marek Bębenek
Prowadzenie: Marek Szczepkowski
20.00 Kolacja - Hotel City

Sobota, 7 listopada 2015 (PARiS)

08.00 Spotkanie wprowadzające badania PTChO "Kategoryzacja ryzyka objawowej nieszczelności zespolenia po resekcji przedniej u chorych na raka odbytnicy"
Prowadzenie: Wojciech Zegarski, Piotr Rutkowski, Andrzej Rutkowski, Michał Jankowski, Wojciech Polkowski, Piotr Nowaczyk
09.00 Sesja 5 - Rectal Cancer Unit - schemat postępowania w świetle najnowszych doniesień
Prowadzenie: Wojciech Zegarski
przedstawienie - Michał Jankowski (10 min)
Krzysztof Bujko: nt. wskazań do chemioterapii pooperacyjnej u chorych z zawansowanym lokoregionalnie rakiem odbytnicy, poddanych radioterapii przedoperacyjnej
Michał Studniarek: nt. roli i znaczenia przedoperacyjnych badań obrazowych - rtg i TK klatki piersiowej
Krzysztof Bujko: nt. porównania efektu radioterapii przedoperacyjnej 5 x 5 Gy i zabiegu po 6-8 tygodniach z klasycznym "długim programem" 50,4Gy
Dyskusja
10.15 Sesja 6
Prowadzenie: Andrzej Szawłowski, Zbigniew Lorenc, Krzysztof Leksowski, Marek Szczepkowski
Rola leczenia żywieniowego w chirurgii raka odbytnicy (15 min)
Wiesław Janusz Kruszewski
Biomarkery w raku jelita grubego (15 min)
Anna Nasierowska-Guttmejer
Problemy proktologiczne u pacjenta leczonego z powodu raka odbytnicy (15 min)
Małgorzata Kołodziejczak
Wielonarządowe resekcje w rozsianym raku jelita grubego (15 min)
Piotr Richter
Paliatywna chemioterapia w kontroli objawów miejscowych u pacjentów z rakiem odbytnicy z synchronicznymi nieresekcyjnymi przerzutami odległymi: propozycja badania klinicznego (15 min)
Lucjan Wyrwicz
12.15 Sesja 7 - kliniczne posiedzenie zespołu multidyscyplinarnego – 4 przypadki
Przypadek 1
przedstawienie: A. Rutkowski (Warszawa); dyskusja: L. Wyrwicz, M. Studniarek, R. Makarewicz, M. Szczepkowski; komentarz: W. Zegarski
Przypadek 2
przedstawienie: W. Wysocki (Kraków) ; dyskusja: L. Wyrwicz, M. Studniarek, R. Makarewicz. Bujko, J. Słuszniak: komentarz: K. Herman
Przypadek 3
przedstawienie: M. Jankowski (Bydgoszcz); dyskusja: L. Wyrwicz, I. Szabo-Moskal, K. Bujko, Z. Stojcev; komentarz: A. Cichocki
Przypadek 4
przedstawienie: D. Murawa (Poznań); omówienie: L. Wyrwicz, I. Szabo-Moskal, K. Bujko, P. Krokowicz; komentarz: M. Bębenek
14.00 Podsumowanie i Zakończenie Konferencji - W. Zegarski
aktualizacja: 2015-11-22